Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تالش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اوالً هزینة به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطالعات و گزینش سبد بهینة اوراق بهادار بین همة سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرانة هزینة هر سرمایه گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانة هزینة هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

 ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
 1 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 57 %از کل داراییهای صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 03 %از کل داراییهای صندوق
2-1 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 63 %از کل داراییهای صندوق
3-1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 03 %از کل داراییهای صندوق
4-1 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 03 %از کل داراییهای صندوق
2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده در بورس حداقل 7 %و حداکثر 23 %از کل داراییهای صندوق
2-1 سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یک ناش حداکثر 7 %از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 7 %از کل داراییهای صندوق
2-3 سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 7 %از کل داراییهای صندوق
4-2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 7 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
5-2 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 7 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
6-2 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 13 %از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام
7-2 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداکثر 7 %از کل دارایی های صندوق
3 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 7 %از کل داراییهای صندوق و تا سقف 03 %از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد.

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان