بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 46,623 13.59 31,965 13.35 33,330 13.32 12,238 5.02
اوراق مشارکت 276,746 80.65 195,272 81.56 196,928 78.67 218,564 89.72
سپرده بانکی 8,309 2.42 2,291 0.96 1,926 0.77 2,833 1.16
وجه نقد 3,043 0.89 6,434 2.69 13,688 5.47 562 0.23
سایر دارایی ها 8,428 2.46 3,447 1.44 4,436 1.77 9,397 3.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 43,526 12.68 31,965 13.35 33,330 13.32 12,238 5.02