بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 38,084 12.03 13,853 5.75 16,561 7.01 16,811 7.13
اوراق مشارکت 268,884 84.94 223,517 92.74 216,127 91.46 216,527 91.9
سپرده بانکی 6,467 2.04 1,209 0.5 1,151 0.49 808 0.34
وجه نقد 2,559 0.81 1,192 0.49 380 0.16 4 0
سایر دارایی ها 572 0.18 1,251 0.52 2,085 0.88 1,471 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,793 11.31 13,853 5.75 16,561 7.01 16,811 7.13