بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 59,099 13.66 52,733 17.08 46,026 17.42 41,346 17.31
اوراق مشارکت 345,638 79.9 247,457 80.17 211,774 80.15 191,466 80.15
سپرده بانکی 13,640 3.15 2,434 0.79 827 0.31 55 0.02
وجه نقد 1,440 0.33 13 0 9 0 9 0
سایر دارایی ها 12,753 2.95 6,023 1.95 5,585 2.11 6,008 2.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 53,370 12.34 48,629 15.75 44,877 16.98 41,346 17.31