بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/05/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 51,676 13.67 37,866 15.33 31,698 13.63 33,155 14.05
اوراق مشارکت 305,140 80.72 204,621 82.82 197,880 85.06 199,178 84.39
سپرده بانکی 10,150 2.68 861 0.35 538 0.23 612 0.26
وجه نقد 1,059 0.28 31 0.01 61 0.03 41 0.02
سایر دارایی ها 10,009 2.65 3,683 1.49 2,465 1.06 3,032 1.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,513 12.57 37,327 15.11 31,698 13.63 33,155 14.05